Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Unia realna polsko-litewska - Rzeczpospolita Obojga Narodów

Istniejący od 1386 r. związek polsko-litewski w XV wieku przechodził różne etapy. Chwilami dochodziło do rozluźnienia unii personalnej, czasami zawierano nowe unie, które wzmacniały wspólny związek. Ruch egzekucyjny wysunął postulaty ściślejszego zespolenia Korony i Litwy. Dla wielu stawało się pewne, że król polski i wielki książę litewski Zygmunt II August, łączący swoją osobą oba państwa, nie będzie miał następcy, który dalej podtrzymywałby wspólny związek.

Zapamiętaj!

W 1569 r. na wspólny sejm do Lublina zjechali posłowie i senatorowie z Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po długotrwałych obradach postanowiono ściślej połączyć oba państwa. Wobec oporu części bojarów litewskich Zygmunt August, jako pan Litwy, inkorporował, czyli włączył do Korony część ziem litewskich - województwa: podlaskie, wołyńskie, bracławskie i kijowskie. Zastraszeni bojarzy wrócili do Lublina i wszyscy 1 lipca podpisali akt nowej unii obu państw - unię zwaną lubelską.

Na mocy postanowień unii wspólny dla Korony i Litwy miał być: monarcha - wspólnie wybierany. W Koronie był królem polskim, a w Wielkim Księstwie Litewskim miał mieć tytuł wielkiego księcia. Wspólny też miał być sejm, senat i moneta tej samej wartości oraz wspólna polityka zagraniczna. Odrębne w myśl unii lubelskiej miały być: urzędy, wojsko, skarb i sądownictwo.

Od 1569 r. miała istnieć aż do końca dawnej Polski Rzeczpospolita Obojga Narodów: polskiego i litewskiego. Niestety zapomniano o Rusinach, którzy zamieszkiwali ziemie naszego państwa.

Rzeczpospolita Obojga Narodów w 1569 roku